21 kwietnia wybieramy Lokalne Zgromadzenia

Dlaczego ma powstać Lokalne Zgromadzenie? „Pan nakazał, aby w każdym mieście wybrano Dom Sprawiedliwości, gdzie mają się zbierać radzący w liczbie Bahá (czyli 9)... Powinni być osobami, na których można polegać oraz powinni uważać się za strażników wyznaczonych od Boga dla wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. Powinni konsultować się razem i dbać o interesy służebników Boga i wybierać to, co jest właściwe i odpowiednie. Tak właśnie nakazał wam Bóg.”
~ Bahá`u`lláh

Czy te Zgromadzenia zostawione są samym sobie?
„Te Zgromadzenia Duchowe są wspierane przez Ducha Bożego. Ich obrońcą jest ’Abdul-Bahá. Nad nimi rozpostarł On Swe Skrzydła. Czy może być łaska większa niż ta? Te Zgromadzenia Duchowe są świecącymi lampami i rajskimi ogrodami, z których zapach świętości rozchodzi się do wszystkich części świata, a światła wiedzy rozjaśniają wszystkie stworzone rzeczy. Z nich duch życia promieniuje we wszystkich kierunkach. Zaprawdę, są to potężne źródła postępu człowieka, w każdych czasach i w każdych warunkach...”
~ Abdu’l- Bahá, w „God Passes by”,
s. 332

Lokalne Zgromadzenia jak pasterze: „Administratorzy Wiary Bożej muszą być jak pasterze. Ich celem powinno być rozwiewanie wszelkich wątpliwości, nieporozumień i szkodliwych różnic, mogących powstać we wspólnocie wyznawców. A to mogą osiągnąć odpowiednio, jeśli powodują się prawdziwym poczuciem miłości do swych współbraci połączonym z silną determinacją sprawiedliwego działania we wszystkich przypadkach, które są im przedstawione do rozważenia.”
~ Z listu datowanego na 1934.03.09
napisanego w imieniu Shoghi Eff endiego do jednego z wyznawców

Lokalne Zgromadzenie jak rodzic: „Celem każdego Zgromadzenia Duchowego powinno być rozwijanie ciepłych i oddanych stosunków między wyznawcami we wspólnocie tak, by zachęciło ich do głębszego zrozumienia nauk i mogło towarzyszyć w zastosowaniu zasad bahaickich w ich własnym życiu. Zgromadzenie powinno aspirować do bycia postrzeganym przez członków wspólnoty jako kochający rodzic, mądrego w trosce, oddanego w przezwyciężaniu problemów powstających z jakichkolwiek niedociągnięć, zawsze gotowych na skierowanie ich [członków wspólnoty] na dobre ścieżki oraz bycie bardzo cierpliwym, kiedy borykają się oni z osiągnięciem potrzebnych zmian w ich zachowaniu.”
~ Z listu napisanego w imieniu Powszechnego Domu Sprawiedliwości do Narodowego Zgromadzenia Duchowego, 9 grudnia 1991

Czym zajmuje się Lokalne Zgromadzenie? „Ich zadaniem nie jest dyktowanie, ale konsultowanie i to konsultowanie nie tylko pomiędzy sobą, ale jak najwięcej z przyjaciółmi, których reprezentują. Muszą postrzegać siebie wyłącznie jako wybrane instrumenty dla bardziej skutecznego i godnego prezentowania Sprawy Bożej. (...) Powinni podejść do swoich zadań z największą pokorą i staraniem dzięki swojemu otwartemu umysłowi, wysokiemu poczuciu sprawiedliwości i obowiązku, uczciwości, skromności, całkowitemu oddaniu się pomyślności i interesom przyjaciół, Sprawy i ludzkości, aby pozyskali wiarę i prawdziwe wsparcie i szacunek tych, którym służą, ale również docenienie i prawdziwą przyjaźń. (...)
~ Shoghi Eff endi, z listu do bahaitów Ameryki, 1924

„Wszystkie dyskusje, konsultacje, rozmowy muszą obracać się wokół jednej sprawy, tj.: „Nauczajcie Sprawy! Nauczajcie! Nauczajcie! Przekazujcie Przesłanie! Rozbudźcie dusze!”
~ `Abdu`l-Bahá

Czy jest recepta na ‘najlepsze’ Zgromadzenie?
„Najlepsze Zgromadzenie to takie, które wykorzystuje talenty wszystkich członków grupy oraz angażuje ich w aktywną formą uczestnictwa w służbie Sprawie oraz szerzeniu Przesłania.”
~ Z listu napisanego w imieniu Strażnika, 1932

No response to “21 kwietnia wybieramy Lokalne Zgromadzenia”

Loading...